پیام مدیر عامل

خداوندا

در آستانه تغییر و تحول این طبیعت ماندگار،

به ما شهامت ده تا آنچه می توانیم تغییر دهیم را متحول کنیم،

به ما شکیبایی ده تا آنچه نمی توانیم تغییر دهیم را تحمل کنیم،

و به ما درایت بخش تا میان آنچه محتاج تحمل و آنچه نیازمند تحول است تعقل کنیم